Uvjeti korištenja usluga

Pojmovi:

Strana 1 – naručitelj usluge = Korisnik

Strana 2 – WEB DIZAJN I IZRADA, obrt za usluge i dizajn

Sadržaj = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software i sl.

Uvod

Svi paketi usluga navedeni su na internet stranici od obrta WEB DIZAJN I IZRADA. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice agencijazapromidzbu.hr.

Upit za uslugu od strane Korisnika upućen putem formulara na stranicama od paketa usluga ili kontakt stranice, na stranici agencijazapromidzbu.hr smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem elektronske pošte (E-mail računa). Sva pisana korespondencija sa sadržajem poruka i prologom između Korisnika i obrta WEB DIZAJN I IZRADA smatra se dijelom ugovora.

WEB DIZAJN I IZRADA će svaku uslugu, ponudu i zahtjev arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku po potrebi.

Za svaku dodatno naručenu usluga od strane Korisnika, ukoliko nije u okvirima važeće ponude / paketa, ispostavit će se dodatna ponuda koja će biti pridodana u ponudu. Na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je Korisnik prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist obrta WEB DIZAJN I IZRADA, a na kojoj je jasno izražena i opisana usluga ili paket koji je detaljnije opisan na Internet stranici – agencijazapromidzbu.hr, cijena usluga, na koji period se iste odnose (za zakup hostinga i domene). Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obvezno pravni dokument niti za jednu stranu.

Naručene usluge su plative virmanskim nalogom.

Na sve usluge WEB DIZAJN I IZRADA primjenjuje se Ugovor na daljinu te SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog Ugovora. Ugovor na daljinu i SLA Ugovor javno su dostupni putem stranice agencijazapromidzbu.hr

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada WEB DIZAJN I IZRADA Korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teći od datuma računa.

Plaćanje

Sve cijene obrta WEB DIZAJN I IZRADA paketa usluga javno su dostupne na upit Korisnika i sastavni su dio Ugovora.

Usluge obrta WEB DIZAJN I IZRADA plaćaju se unaprijed – avansno u cijelosti ili djelomično avansno osim ako nije drukčije ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, WEB DIZAJN I IZRADA će nakon razmatranja i eventualnih dodatnih upita za pojašnjenje detalja, poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Po prihvaćanju ponude Korisnik se obvezuje platiti ponudu prema uputi do datuma dospijeća ponude.

Ukoliko je način plaćanja ponude bio djelomično avansan, račun za ostatak ukupnog iznosa ispostavlja se po dostavi gotovog ugovorenog paketa usluga, odnosno najkasnije 30 dana nakon uplate djelomičnog avansa u slučaju ako je razlog nedovršene stranice kašnjenje Korisnika u dostavi kompletnog materijala ili dodatnih zahtjeva za izmjenama.

Ukoliko račun nije podmiren do datuma dospijeća WEB DIZAJN I IZRADA će poslati i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje WEB DIZAJN I IZRADA će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora.

Otkazivanje ugovora znači da WEB DIZAJN I IZRADA nije dužan čuvati podatke nove internet stranice Korisnika te se ne može smatrati odgovornom za gubitak podataka. U ovom slučaju otkazivanja Ugovora od strane obrta WEB DIZAJN I IZRADA ili Korisnika nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene WEB DIZAJN I IZRADA izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu WEB DIZAJN I IZRADA za naručene usluge izdaje račune te ih dostavlja putem pošte ili u elektronskom obliku, te su u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Sadržaj

Sadržaj internet stranice isključivo dostavlja Korisnik. WEB DIZAJN I IZRADA nije dužna lektorirati tekstove i vršiti prijevode na strane jezike, ukoliko to nije ugovoreno paketom usluga. Dostavljeni sadržaj je u potpunosti vlasništvo Korisnika i Korisnik u potpunosti odgovora za njega. Ako je od Korisnika zaprimila sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima od strane trećih osoba, a Korisnik ne polaže pravo na korištenje istog, WEB DIZAJN I IZRADA ima pravo odbiti postaviti takav sadržaj ili ukoliko je postavljen u neznanju za autorska prava za posljedice odgovara Korisnik.

Postavljanje  internet stranice / aplikacije

Svi paketi usluga vezanih za izradu internet stranice ili aplikacije osim “WEB START” paketa se obavezno postavljaju na server od WEB DIZAJN I IZRADA. Osim u posebnim slučajevima po dogovoru, kad je Korisnik strikno pisanim putem zahtjeva postavljanje na drugom serveru u tom slučaju se ugovara paket po posebnoj cijeni i WEB DIZAJN I IZRADA ne odgovara za funkcionalnost niti pravilan rad internet stranice ili aplikacije.

Postupak postavljanja u funkciju internet stranice uključuje sljedeće radnje: aktivaciju internet stranice na službenoj internet adresi (domeni) ako je internet adresa registrirana od strane WEB DIZAJN I IZRADA, a ako internet adresa nije registrirana s naše strane ili nemamo pristupa administrativnom dijelu, WEB DIZAJN I IZRADA Korisniku u tom slučaju isporučuje konfiguracijske parametre na temelju kojih Korisnik postavlja internet stranice u funkciju, ali u tom slučaju WEB DIZAJN I IZRADA ne može direktno utjecati ili odgovarati za eventualni neispravan rad internet stranice za vrijeme prelaska s jednog servera na drugi dok se vrši transfer domene ili prusmjeravanje, obzirom da isto ovisi o parametrima postavljenim u svakom davatelju internet usluga pojedinačno.

U slučaju da je Korisnik prethodno registrirao internet adresu (domenu) na koju želi postaviti novu internet stranicu rok izrade se produžuje za rok preusmjeravanja ili transfera domene. Nakon što je internet adresa (domena) usmjerena na server od WEB DIZAJN I IZRADA počinjemo s postavljanjem ugovorenog paketa za izradu internet stranice.

Postupak postavljanja internet stranice uključuje sljedeće radnje: integraciju prihvaćenog tj. pismeno potvrđenog paketa za uslugu izrade internet stranice ili internet aplikacije, te postavljanje svih datoteka i konfiguracija svih parametara potrebnih za rad internet stranice na internet poslužitelju i e-mail-u poslužitelja, osim u slučaju kada Korisnik nije naručio usluge smještaja (hostinga) i e-mail poslužitelja od WEB DIZAJN I IZRADA, jer će u toj situaciji WEB DIZAJN I IZRADA obaviti samo unos sadržaja u obimu koji je Naručitelj naručio.  Ako pak Naručitelj nije naručio ni unos sadržaja od WEB DIZAJN I IZRADA, u tom slučaju je Naručitelj dužan samostalno unijeti sadržaj, s tim da isto ne utječe na daljnje radove WEB DIZAJN I IZRADA. Korisnik je dužan dostaviti sve materijale i detaljno objasniti potrebe za postavljanje internet stranice, u slučaju da Korisnik nije kompletno dostavio materijale postavlja se osnovni dio i prilagodba paketa prema mogućnostima i funkcijama paketa. U slućaju da je Korisnik zatražio tri korekcije sadržaja, a nije dostavio osnovne zatražene materijale za postavljanje internet stranice sve ostale korekcije i izmjene, se dodatno naplaćuju po procjeni. Postavljanje svog ostalog dijela koji Korisnik nije dostavio u roku izrade internet stranice, se naplaćuje dodatno po procjeni.

Postupak izmjena, korekcija ili programiranja internet stranice: kako bi WEB DIZAJN I IZRADA mogao pristupiti postupku izmjena, korekcija ili programiranja internet stranice Korisnik mora WEB DIZAJN I IZRADA predati sve potrebne informacije i dokumentaciju koju WEB DIZAJN I IZRADA zatraži ali mora naznačiti točne kriterije i razlog, a sve u pisanom obliku, za izmjenu predočene internet stranice ili aplikacije.

Korisnik ima pravo tri puta tražiti izmjenu ili korekciju svih stavki internet stranice ili aplikacije osim onih koje uključuju programiranje ili dizajn unutar paketa usluga. Svi zahtjevi koji su vezani uz dizajn ili postupke programiranja naplaćuju se dodatno po procjeni. WEB DIZAJN I IZRADA će tek nakon što Korisnik na jasan način u pisanom obliku prihvati internetsku stranicu ili aplikaciju, krenuti s daljnjim postupcima za dovršenje internet stranice. U slučaju da Naručitelj nakon trenutka prihvaćanja internetske stranicu ili aplikacije bude ponovno zahtijevao izmjenu ili drukčiju internetsku stranicu ili aplikaciju, WEB DIZAJN I IZRADA ima pravo naplatiti bilo koju radnju u smjeru daljnjih zahtjeva Korisnika.

Vlasništvo internet stranice

Internet stranica unutar paketa izrda po mjeri prelazi u 100% vlasništvo Korisnika datumom računa izdanog za uplatu cjelokupnog dugovanja prema ugovorenim ponudama. Do toga datuma internet stranica je u vlasništvu obrta WEB DIZAJN I IZRADA. Za sve ostale pakete za izradu internet stranica ili prilagodbu gotovih internet aplikacija, obrt WEB DIZAJN I IZRADA zadržava pravo vlasništva u svrhu zaštite svog programskog koda i ne daje pristup datotekama od navedenih paketa niti serveru na kojem se nalaze. Korisnik zadržava pravo korištenja / najma internet stranice ili internet aplikacije koja je prilagođena njegovom vizualnom identitetu i ima postavljene proizvode ili usluge, kao i ostale podatke od Korisnika prema mogućnostima i funkcionalnostima paketa za svoje poslovne svrhe, sve dok podmiruje ugovorene usluge i troškove smještaja.

Rok izrade

Rok za završetak izrade internet stranice je 30 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana sklapanja Ugovora. Kašnjenje dogovorenog roka moguće je u slučaju ako Korisnik nije dostavio kompletan sadržaj za izradu internet stranice, ili od strane Korisnika postoje naknadni zahtjevi za izmjenama bilo koje vrste koji su ugovoreni dodatnim ponudama ili zahtjevima na bilo koji drugi način. Dogovoreni rok se u tom slučaju prolongira za 5 radnih dana, ako nije drugačije ugovoreno, a teče od dana dostave kompletnog sadržaja ili dana ugovorenog zahtjeva.

Ako Korisnik ne dostavi kompletan sadržaj u roku od mjesec dana od sklapanja ugovorenih paketa usluga tj. uplate prema ponudi, stranica se smatra završenom sa sadržajem koji je do tada postavljen, te se prelazi na fazu preuzimanja i naplate ukupnog iznosa izrade. Korisniku se u toj situaciji nakon preuzimanja omogućuje da u sljedećih 10 dana dostavi ostatak sadržaja kako je dogovoreno po ovom Ugovoru. Ukoliko Korisnik niti nakon isteka 10 dana ne dostavi ostatak sadržaja, nakon isteka u potpunosti gubi pravo na postavljanje sadržaja koje je uključeno u cijenu ponude. Sadržaj se u tom slučaju može postaviti jedino na temelju nove ponude i važećeg cjenika.

Samostalno uređivanje sadržaja

Korisnik može sam postavljati, mijenjati i uređivati članke na internet stranici ukoliko mu to ugovoreni paket podržava, dodavati fotografije u galeriji slika te postavljati proizvode u internet shop ili neku drugu internet aplikaciju. Korisnik u tom slučaju dobije pristupne podatke za Editora stranice i sa tim dozvolama može uređivati samo gore navedeni sadržaj. Za izvođenje istih Klijet treba imati stečeno osnovno poznavanje rada na računalu.

S obzirom da Korisnik u potpunosti preuzima ispravnu i funkcionalnu stranicu, za sve moguće daljnje zahtjeve Korisnika koji se tiču popravaka, promjena, funkcionalnosti itd. na internet stranici, ispostavit ćemo ponudu u skladu sa složenošću zahtjeva.

*Sa dodijeljenom dozvolom Editora stranice, Korisnik ne može mijenjati globalni dizajn, niti funkcionalnost stranice.

**Upute za korištenje, editiranje članaka u .pdf formatu izdaju se na zahtjev Korisnika, koji je u roku od dva mjeseca nakon završetka internet stranice pisanim putem zatražio upute. Upute naplaćujemo dodatno ovisno o vrsti paketa. Također pružamo i on-line obuku spajanjem na vaše računalo koju naplaćujemo dodatno ovisno o vrsti paketa.

**Upute za izmjenu strukture, dizajna, tipografije, boje, funkcionalnosti stranice, profesionalnu SEO optimizaciju, obradu slika u drugim programima i sl., dodatno naplaćujemo po procjeni.

***Edukaciju za izgradnju dodatnih stranica prijedloga, promjenu pozicija modula, komponenti, i općenito iz internet dizajna, dodatno naplaćujemo po procjeni.

Garancija

Garancija na funkcionalnost internet stranice vrijedi godinu dana od dana uplate paketa za izradu internet stranice ili prilagodbu internet aplikacije za sve internet stranice ili internet aplikacije koje su smještena na našem serveru.

Za izrađene gotove stranice koje ne smještamo na naš hosting, ne izdajemo garanciju, jer ne možemo jamčiti sigurnu pohranu svih podataka i pravilan rad svih komponenti i modula stranice, jer do nefunkcionalnosti može doći radi sigurnosnog propusta pružatelja usluga hostinga ili bilo kakve nadogradnje internet servera na kojem je smještena stranica, od utjecaja trećih osoba te svih ostalih nepredvidivih događaja.

Stranice radimo prilagođene zadnjim verzijama pretraživača. Postoji mogućnost da neki elementi internet stranice neće raditi ili djelomično neće raditi na starijim pretraživačima, jer starije verzije pretraživača možda ne podržavaju najnovije tehnologije koje se koriste u izradi novih internet stranica. U tom slučaju, ako internet stranica uredno radi na novom pretraživaču, a ne radi na starijoj verziji pretraživača, funkcionalnost ne prilagođavamo starijim pretraživačima.

Ukoliko pod posebnim uvjetima Korisniku dodijelimo pristupne podatke za administratora (Superuser-a) cjelokupne stranice, dodjelom tih dozvola/podataka jamstvo na stranicu prestaje u potpunosti važiti. Ukoliko dođe do mogućih nefunkcionalnosti stranice koje su nastale nakon dodjela dozvola Korisniku/superuseru, njihovo otklanjanje od naše strane naplaćuje se prema važećem cjeniku.

WEB DIZAJN I IZRADA ima pravo sadržaj koji je postavila po svom izboru koristiti u daljnjem poslovanju.

Potpis i reference

WEB DIZAJN I IZRADA smije na web stranicama Korisnika na neupadljiv način ukazivati i upućivati na svoje poslovne web stranice i Korisnik se obvezuje isto prihvatiti sve vrijeme dok koristi Usluge obrta WEB DIZAJN I IZRADA.

WEB DIZAJN I IZRADA je dozvoljeno uvrstiti Naručiteljevu web stranicu u vlastite reference i koristiti se tim podatkom u svrhu promidžbe vlastitih usluga.

Odricanje od odgovornosti

Korisnik je svjestan da će WEB DIZAJN I IZRADA uskratiti postavljanje sadržaja sa mogućnošću otkazivanja Ugovora u sljedećim slučajevima:

 1. a) korištenje ili zahtjevanje usluga protivno Uvjetima korištenja usluga.
 2. b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).
 3. c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.
 4. d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.
 5. e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.
 6. f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).
 7. g) pokretanje browser based igri
 8. h) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.
 9. i) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.
 10. j) dijeljene email računa,
 11. k) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

WEB DIZAJN I IZRADA odriče se bilo kakve odgovornosti ako je na internet stranicu postavila i javno objavila sadržaj koji je zaprimila od Korisnika, a koji je zaštićen autorskim pravima trećih osoba te Korisnik ne polaže pravo za korištenje istog.

WEB DIZAJN I IZRADA nije dužna Korisnika obavještavati o važećim pravnim zakonskim obvezama koje treba sadržavati, odnosno ne smije sadržavati internet stranica koja se izrađuje. WEB DIZAJN I IZRADA se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko internet stranica ne poštuje zakonsku regulativu.

WEB DIZAJN I IZRADA ne radi sigurnosne kopije podataka internet stranica koje nisu smještene na WEB DIZAJN I IZRADA hostingu. U tom slučaju Korisnik je odgovoran pobrinuti se, raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. WEB DIZAJN I IZRADA neće se smatrati odgovornim za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

Ukoliko uslijed navedenih slučajeva dođe do otkazivanja Ugovorenih paketa usluga, na zahtjev bilo koje strane, WEB DIZAJN I IZRADA nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava koje je Korisnik uplatio do datuma otkazivanja Ugovora.

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovorenih paketa WEB DIZAJN I IZRADA čuva u digitalnom obliku, a Korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

WEB DIZAJN I IZRADA će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od Korisnika sljedeće podatke: naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresu i OIB ili VAT broj. (OIB je obavezan za sve pravne i fizičke osobe iz HR, VAT za sve pravne osobe iz EU (ako su u sustavu PDV-a). Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti WEB DIZAJN I IZRADA ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

WEB DIZAJN I IZRADA neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela.

WEB DIZAJN I IZRADA će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:

 1. a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge
 2. b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.
 3. c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.
 4. d) Kod druge nepredvidive situacije

Sadržaj internet stranice je isključivo na odgovornost Korisnika, WEB DIZAJN I IZRADA se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za sadržaj internet stranice Korisnika kao niti posljedicu korištenja istih.

Nadležnost

Za svi sporove koji se ne mogu riješiti mirnim putem između WEB DIZAJN I IZRADA i Korisnika nadležan je sud u Sisku.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

WEB DIZAJN I IZRADA će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim informacijama, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

WEB DIZAJN I IZRADA ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku, Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na internet adresi https://agencijazapromidzbu.hr

Jednostrani raskid Ugovora

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 7 dana koji počinje teći od datuma sklapanja Ugovora. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, Klijet mora obavijestiti obrt WEB DIZAJN I IZRADA o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom na email: info@agencijazapromidzbu.hr , u kojoj treba navesti svoje ime i prezime / naziv tvrtke, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte.

U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati uslugu!

 

WEB DIZAJN I IZRADA, obrt za usluge i dizajn, vl. Filip Radetić
OBALA TOME BAKAČA ERDODYJA 42, 44000 SISAK
MB: 97664863